Polityka Prywatności

AI Schools & Academy

INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez SYNERISE S.A. danych osobowych osób odwiedzających serwis lub korzystających z usług udostępnianych poprzez stronę internetową („Użytkownicy”).

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informacje o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

POLITYKA PRYWTANOŚCI OPIERA SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISACH:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”;

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);

 • ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 • Administratorem danych jest SYNERISE S.A. z siedzibą w Krakowie z adresem ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468034 („Administrator”).

 • W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@synerise.com bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora tj. SYNERISE S.A. ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków.

JAKIE SĄ ZASADY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane;

 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mają oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z powyższymi celami;

 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każdy wniosek o sprostowanie lub aktualizację danych;

 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania;

 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;

 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;

 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania;

 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

JAK CHRONIONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

SYNERISE S.A. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim;

 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją;

 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Administratora mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

SYNERISE S.A. jako administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że będą one przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.

 • dane osobowe związane z uczestnictwem w programie AI Schools przetwarzać będziemy przez czas trwania projektu tj. do września 2020;

 • Państwa dane osobowe po zakończeniu programu będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy;

 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Państwa wyrażonej wcześniej zgody.

Państwa dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

KOMU PRZEKAZYWANE BĘDĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora, np. podmiot za pośrednictwem którego jest realizowana korespondencja e-mail.

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Zdarzyć się tak może jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do sprostowania:
  Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo domagać się wprowadzenia stosownych zmian do swoich danych osobowych;

 • Prawo do usunięcia:
  Możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania:
  Możecie Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu:
  Możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

 • Prawo do wycofania zgody:
  Jeżeli wyraziliziście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, możecie ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • Prawo do przenoszenia danych:
  Jeżeli jest to zgodne z prawem, możecie Państwo domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Państwu zwrócone lub przekazane osobie trzeciej;

 • Prawo wniesienia skargi:
  Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Państwu najpełniejszą ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PLIKÓW COOKIES ORAZ INNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH:

 • Cookies

  Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.

  Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Państwa interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Państwa z Serwisu, strony, z której zostaliście Państwo przekierowani, a także liczbie odwiedzin i czasie Państwa wizyty na poszczególnych stronach. Pliki cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów.

  Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Państwa urządzeniach automatycznie - jeśli pozwalają na to ustawienia Państwa przeglądarki. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Państwa danymi, w tym podanym przez Państwa adresem e-mail.

  W ustawieniach przeglądarki internetowej możecie Państwo wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystacie z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

  Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystywanie cookies.


 • Web beacons:

  Poza wykorzystaniem plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

  Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weslziscie do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona zawierajaca web beacon, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies. Dane te są wykorzystane w celu oceny efektywności naszych reklam.


 • Adres IP:

  Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP osób odwiedzających Serwis. Dane te mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

W trakcie dalszego działania Serwisu może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w zamieszczonej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany tego dokumentu, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani przy użyciu stosownego komunikatu na naszych stronach internetowych.

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019r.