FAQ

AI Schools & Academy

Pytania ogólne

Liczba godzin niezbędnych do zrealizowania przygotowanego programu nauczania jest zależna od wieku uczniów, a tym samym od zaproponowanego poziomu kształcenia:

  • Maluch - przedszkola, klasy 1 - 3 szkół podstawowych (10 x 45 min.);
  • Beniamin - klasy 4 - 6 szkół podstawowych (20 x 45 min.);
  • Master - klasy 7 - 8 szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe (100 x 45 min., w tym scenariusze na 40 godzin lekcyjnych oraz polecane materiały dodatkowe możliwe do zrealizowania w wymiarze 60 godzin lekcyjnych).

Rekomendujemy tworzenie klas ćwiczeniowych składających się z nie mniej niż 5 uczniów; jednocześnie nie przewidujemy maksymalnej liczby uczestników każdej z grup. Zespoły tworzone mogą być z uczniów różnych klas, jeżeli jednak cała wybrana klasa chce uczestniczyć w Programie – oczywiście ma taką możliwość.

Nie wyznaczamy minimalnej ilości zespołów pochodzących z jednej szkoły, które mogą jednocześnie wziąć udział w Programie. Maksymalnie z jednej placówki wziąć udział może 7 zespołów. Liczba ta wynika z kalkulacji budżetowych oraz kosztów, które muszą ponieść organizatorzy Programu.

Udział w Programie jest bezpłatny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli; nie poniosą Państwo żadnych kosztów związanych ze szkoleniem kadry pedagogicznej ani z koniecznością zakupu dodatkowych materiałów dydaktycznych.

Bieżąca edycja Programu AI Schools & Academy jest pierwszą, pilotażową edycją. Wraz z kolejnym rokiem szkolnym planujemy rozpoczęcie następnej edycji.

Szkoła powinna udostępnić wyłącznie sale komputerowe. Oprogramowanie, na którym będą pracować uczniowie, jest w pełni bezpłatne i ogólnodostępne; bazuje na rozwiązaniach open-source.

Po zakończeniu kursu zarówno uczniowie, jak i zaangażowani w projekt nauczyciele, otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w Programie. Certyfikaty przekazane zostaną wszystkim uprawnionym osobom drogą elektroniczną.

Przewidujemy zorganizowanie konkursu-niespodzianki z nagrodami dla zwycięzców. Więcej informacji udostępnimy wkrótce w zakładce Aktualności

Jeżeli nie otrzymali Państwo maila potwierdzającego zakwalifikowanie się do Programu mimo zgłoszenia, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: jerzy.bielecki@synerise.com

Dla nauczycieli

Nauczyciele są zobligowani do ukończenia organizowanych przez autorów Programu kursów oraz do zapoznania się z przesłanymi materiałami dydaktycznymi. Do ich zadań należeć będzie rekrutacja zainteresowanych uczniów oraz kształcenie ich zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie.

Autorzy Programu przeprowadzą stacjonarne szkolenie nauczycieli we wrześniu bieżącego roku; przewidujemy także kursy doszkalające możliwe do odbycia online. Brak uczestnictwa we wrześniowym szkoleniu nie wyklucza dalszego udziału w Programie – nauczyciel wciąż może prowadzić zajęcia na podstawie informacji przekazywanych w kursach online oraz zawartych w przesłanych materiałach dydaktycznych.

Nauczyciele biorący udział w Programie otrzymają wynagrodzenie wynoszące 60PLN (brutto) za każde przeprowadzone 45 minut zajęć.

Zachęcamy do uczestnictwa w Programie wszystkich zainteresowanych nauczycieli – niezależnie od wykładanego przedmiotu.

Nie przewidujemy ograniczania miejsc dla nauczycieli chętnych do udziału w Programie; każdy zainteresowany pedagog może wziąć udział w Programie po odbyciu stosownego przeszkolenia.

Wszystkie potrzebne materiały zostaną przygotowane w języku polskim. Wybrane z nich przetłumaczone zostaną na język angielski.

Przygotowane materiały edukacyjne zawierać będą wszelkie niezbędne treści, w tym rozwiązania zadań problemowych oraz obszerne komentarze omawianych zagadnień.