Regulamin

AI Schools & Academy

Regulamin
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„AI Schools & Academy”
I edycja, 2019/2020


Synerise S.A.
ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w I edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,AI Schools & Academy” ("Program”).

 2. Organizatorem programu jest Synerise S.A., z siedzibą przy ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków, małopolskie, NIP 6793093292, REGON 122880133, KRS 0000468034, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 406 750,00 PLN – wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Partnerem Wiodącym Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zwana dalej „Partnerem Wiodącym”.

 4. Program ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych („Uczestnik”).

 5. Uczestnictwo w Programie dla Uczestników jest bezpłatne.

 6. Program realizowany jest w celu upowszechnienia wiedzy o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach.

 7. I edycja programu realizowana jest w roku szkolnym 2019/2020.

§ 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Program - Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,AI Schools and Academy”,

 2. Uczestnicy Programu - jednostki, które będą brały udział w Programie, a które są przedszkolem, szkołą podstawową, bądź ponadpodstawową lub innymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną,

 3. Partner Komercyjny – osoba prawna, osoba fizyczna, instytucja, etc., która poprzez podejmowane działania i przy wykorzystaniu zasobów własnych, wspiera Program,

 4. Partner Wiodący – podmiot, który poprzez podejmowane działania wspiera Organizatora Programu w jego realizacji,

 5. Koordynator szkolny – osoba fizyczna (np. nauczyciel) wyznaczona przez dyrektora placówki do realizacji Programu oraz do kontaktów i współpracy z Organizatorem,

 6. Formularz zgłoszenia – elektroniczny formularz zgłoszenia udziału do Programu wymagający wypełnienia poprzez stronę internetową.

§ 3
Cele Programu

 1. Cel główny - poszerzenie oferty edukacyjnej placówek w zakresie nauczania sztucznej inteligencji.

 2. Efekty kształcenia.

  POZIOM MALUCH:
  1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów.
   Uczeń:
   • układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności,
   • tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu,
   • rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki, prowadzące do odkrywania algorytmów.

  2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
   Uczeń:
   • programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
   • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu.

  POZIOM BENIAMIN:
  1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
   Uczeń:
   1. formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:
    • rozwiązanie problemów z życia codziennego
    • osiągnięcie postawionego celu
    • sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

   2. w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.

  2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
   Uczeń:
   1. projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:
    • pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
    • prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

   2. testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;

   3. gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze).

  3. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.
   Uczeń:
   1. posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem;

   2. uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

   3. wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

  4. Rozwinięcie podstawy programowej.
   Uczeń:
   1. odróżnia programowanie od uczenia maszynowego,

   2. potrafi wskazać przykłady zastosowania sztucznej inteligencji,

   3. potrafi wskazać różne rodzaje sztucznej inteligencji,

   4. potrafi zastosować uczenie maszynowe w aplikacjach opartych na języku programowania blokowym,

   5. potrafi wskazać etapy uczenia maszynowego,

   6. potrafi wskazać, jakie zagrożenia niesie ze sobą sztuczna inteligencja.

  POZIOM MASTER:
  Rozwinięcie podstawy programowej.
  Uczeń:
  1. zna co najmniej jeden edytor kodu,

  2. projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez parametrów, testuje poprawność programów dla różnych danych,

  3. tworzy w wybranym języku programowania aplikacje wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji,

  4. odróżnia programowanie od uczenia maszynowego,

  5. potrafi wskazać przykłady zastosowania sztucznej inteligencji,

  6. potrafi wskazać różne rodzaje algorytmów używanych w uczeniu maszynowym,

  7. potrafi uruchomić programy uczące, zna główne parametry funkcji, umie je zmienić, tak, żeby poprawić wynik przewidywania,

  8. potrafi wskazać etapy uczenia maszynowego,

  9. potrafi wskazać, jakie zagrożenia niesie ze sobą sztuczna inteligencja,

  10. rozumie, jak działają sieci neuronowe,

  11. umie uruchomić prostą sieć neuronową i zna główne parametry sieci. Wie jak poprawić jej jakość,

  12. potrafi ocenić korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji,

  13. rozumie wpływ technologii opartych na sztucznej inteligencji na rynek pracy i możliwości kariery.

§ 4
Rekrutacja i zasady uczestnictwa w Programie

 1. Rekrutacja do Programu odbywa się za pomocą Formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.

 2. Zgłoszenie do Programu w formie elektronicznej składa dyrektor placówki lub osoba reprezentująca Uczestnika Programu.

 3. Placówki zainteresowane przystąpieniem do Programu zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz wysłanie Formularza zgłoszenia.

 4. Organizator informuje placówki zgłoszone w elektronicznym systemie rejestracji o zakwalifikowaniu do Programu drogą mailową.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy partnerów oraz Uczestników programu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia naboru uzupełniającego.

 7. Zgłoszenia placówek do Programu nadesłane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie nie będą rozpatrywane.

 8. Program realizowany jest na następujących poziomach:
  • Maluch - przedszkola, klasy 1 - 3 szkół podstawowych (10 x 45 min),
  • Beniamin - klasy 4 - 6 szkół podstawowych (20 x 45 min),
  • Master - klasy 7 - 8 szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe (100 x 45 min, w tym scenariusze na 40 godzin lekcyjnych oraz polecane materiały na dodatkowe 60 godzin lekcyjnych).

 9. Wyznaczenie koordynatora prowadzącego zajęcia po stronie szkół i przedszkoli - preferowani są nauczyciele posiadający wykształcenie kierunkowe z przedmiotów ścisłych, takich jak fizyka, matematyka, informatyka i inne techniczne.

 10. Limit zgłoszeń na jedną placówkę wynosi 7 klas/grup uczniów, składajcych się z nie mniej niż 5 uczniów.

§ 5
Uprawnienia i obowiązki Partnera Wiodącego

 1. Partner Wiodący Programu ma prawo do:
  • wsparcia i konsultacji od Organizatora,
  • uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Programu,
  • pisemnego zgłaszania uwag i oceny programu.

 2. Partner Wiodący zobowiązany jest do:
  1. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,

  2. dotrzymywania postanowień wynikających z umowy,

  3. wyznaczenia do kontaktów roboczych z Organizatorem przedstawiciela Partnera Wiodącego,

  4. wyznaczenia do kontaktów roboczych z Uczestnikami przedstawiciela Partnera Wiodącego,

  5. tworzenia sieci współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół w ramach realizacji Programu,

  6. prowadzenia obsługi finansowej Programu,

  7. promocji Programu poprzez swoją stronę internetową oraz bieżącej jej aktualizacji,

  8. aktywnego udziału w następujących działaniach w ramach Programu:
   • ewaluacji podjętych działań,
   • przysłania raportu końcowego do Organizatora z realizacji Programu do dnia 31 lipca 2020 roku, zgodnie z opracowanym wzorem przez Organizatora.

§ 6
Uprawnienia i obowiązki Partnerów komercyjnych

Zasady współpracy ustalane są każdorazowo pomiędzy Partnerem komercyjnym a Organizatorem, na podstawie odrębnej umowy.

§ 7
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Programu

 1. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do:
  1. otrzymania pakietu edukacyjnego,

  2. wsparcia i konsultacji w okresie trwania Programu,

  3. uczestnictwa w innych wydarzeniach organizowanych w ramach Programu,

  4. opracowania poprawnych metodycznie i merytorycznie scenariuszy lekcji lub innych materiałów edukacyjnych i przekazania do Organizatora w celu rozszerzenia materiałów edukacyjnych Programu,

  5. pisemnego zgłaszania uwag i oceny programu.

 2. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
  1. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,

  2. wyznaczenia do kontaktów roboczych z Organizatorem - Koordynatora programu w placówce,

  3. promocji programu poprzez stronę internetową szkoły oraz bieżącej jej aktualizacji,

  4. udziału w następujących działaniach w ramach Programu:
   • bezpłatnym szkoleniu w terminie wskazanym przez Organizatora Programu
   • bezpłatnym seminarium, organizowanym w Warszawie, rozpoczynającym i podsumowującym Program,
  5. ewaluacji podjętych działań,

  6. przysłania raportu końcowego do Partnera Wiodącego z realizacji Programu w placówce do dnia 30 czerwca 2020 roku, zgodnie z opracowanym wzorem przez Organizatora.

§ 8
Zakres wsparcia Organizatora dla uczestników Programu

Zakres wsparcia dla Uczestników programu w ramach Programu obejmuje:

 1. organizację szkoleń dla Koordynatorów programu i innych przedstawicieli placówek objętych Programem,

 2. przekazanie materiałów edukacyjnych,

 3. konsultacje na temat metodyki prowadzenia zajęć oraz treści merytorycznych w okresie trwania Programu,

 4. możliwość wymiany doświadczeń w ramach „dobrych praktyk” na stronie internetowej Programu.

§ 9
Dane osobowe

 1. Organizator zobowiązuje się, że będzie przetwarzał przekazane w formularzach kontaktowych dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami RODO, jedynie w celu realizacji Programu, przez okres realizacji Programu, w szczególności z przepisami art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1), ( RODO).

 2. Organizator zapewnia Uczestnikom Programu realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym w szczególności prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 3. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Organizatora – Administratora Danych (adres podany na wstępie - § 1 ust. 2 powyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”) lub w formie elektronicznej na adres iod@synerise.com.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 10
Finansowanie programu

 1. Środki na organizację i nagrody pochodzą ze wsparcia Partnerów oraz inwestycji własnych Synerise S.A.

 2. Klasy/grupy uczniów będą finansowane w postaci dotacji bezpośrednich celowych.

 3. Organizator oraz partnerzy programu finansują honoraria dla nauczycieli w przeliczniku: 60 PLN (brutto) * ilość godzin dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela w ramach Programu.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania tj. od dnia 28.06.2019r. przez cały czas trwania programu.

 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora.

 4. Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia Programu w ramach pilotażu na placówki oświatowe inne niż wymienione w § 1.

 5. Organizator dopuszcza możliwość usunięcia z listy Uczestników Programu placówek nie wywiązujących się z obowiązków określonych w § 7.

 6. Informacje na temat Programu udzielane są przez Organizatora drogą mailową.

 7. Organizator Programu nie zwraca kosztów noclegu, dojazdu i delegacji związanych z organizacją wydarzeń (m.in. szkoleń, seminarium, spotkań) w ramach Programu, chyba, że postanowi inaczej i każdorazowo poinformuje o tym fakcie Uczestników Programu.

 8. Materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji opracowane w ramach Programu zostaną upublicznione na podstawie licencji CC BY-NC-SA 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl).